Max Ernst “Hybrid I” 1973

  • M
Max Ernst "Hybrid I" 1973 litografia, foglio 70x50 lastra 43,5x37

Max Ernst “Hybrid I” 1973 litografia, foglio 70×50 lastra 43,5×37